A bebeautil.hu. a felhasználói élmény javítása és a webáruház fejlesztése érdekében cookie-kat használ. 
A cookie-król bővebben az Adatvédelmi tájékoztatóban olvashat.

Menü
Most itt jársz: > Kezdőlap >

Adatvédelem

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

BA-FOOD Kft. (székhely: 2017 Pócsmegyer, Akácos utca 7., levelezési cím: 1171 Budapest, Göcsej u. 13., Cégjegyzékszám: 13-09-196981, Adószám: 14898170-2-13) mint adatkezelő aláveti magát a következő adatkezelési tájékoztatónak! 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi BA-FOOD Kft. kezelése alatt álló oldalakra vonatkozik:

www.bebeautiful.hu
www.manikurkeszlet.hu

Adatai kezelésekor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)-nek megfelelően járunk el és ez alapján az alábbi tájékoztatást adjuk

Az adatvédelmi nyilatkozatot IDE kattintva tudja letölteni!

Adatkezelő elérhetőségei és adatai:

Név: BA-FOOD Kft.

Székhely: 2017 Pócsmegyer, Akácos utca 7.,

Levelezési cím: 1171 Budapest, Göcsej u. 13.

E-mail cím: info@bebeautiful.hu

Telefon: +36-70-617-18-97

Cégjegyzékszáma: 13-09-196981

Adószáma: 14898170-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-85959/2015
 

Adatvédelmi felelős elérhetőségei:

Név: Tóth Orsolya

Levelezési cím: 1171 Budapest, Göcsej u. 13

Telefonszám: +36-30-430-81-50

E-mail: toth.orsolya@bebeautiful.hu

A BA-FOOD Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztató bármikor megváltoztathatja. Az esetleges változásokról időben értesíti az érintetteket.
 

Fogalmak:

1 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.   „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.   „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4.   „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5.   „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6.   „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

7.   „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

8.   „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Adatkezelési elvek:

Weboldalunkon különböző személyes adatokat gyűjtünk, melyek szükségesek a megrendelések leadásához, a megrendelt termékek kiszállításához, a szállítással kapcsolatos információk megrendelőhöz való eljuttatásához, a későbbi megrendelések egyszerűbb leadásához (pl.: regisztráció). Megfigyeljük, hogy a Felhasználót weboldalunkon milyen termékek érdeklik, milyen eszközöket használ, illetve szeretnénk személyre szabottabb szolgáltatást és hírlevelet küldeni önnek, amennyiben feliratkozott hírlevél szolgáltatásunkra.

Kizárólag az ön által megadott adatokat használjuk fel és az ön által jóváhagyott célból.

Adatait kizárólag olyan mértékben használjuk fel, ami szolgáltatásunk nyújtásához feltétlenül szükséges. Adatainak megőrzési ideje a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik, illetve a hozzájárulásának visszavonásáig.

Kezelt adatairól és azok felhasználásáról bármikor kérhet tájékoztatást.

A megadott személyes adatokat kizárólag szolgáltatásunk teljesítésének céljából az adatvédelmi tájékoztatóban rögzített partnereinknek adjuk tovább.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ön által megadott személyes adatok tárolása és kezelése a lehető legbiztonságosabb legyen, és adatai ne juthassanak illetéktelen kezekbe.

Az Felhasználó köteles minden személyes adatát pontosan rögzíteni, de hibásan rögzített adatait, azonnal javítjuk, illetve javítani tudja amint erre szükség van, továbbá kérésére azonnal töröljük azokat.


Adatkezelés:

Adatok gyűjtése a webáruház működtetéséhez kapcsolódóan, regisztráció, rendelés leadás, csomagkiküldés.

Kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja.

Feldolgozott személyes adatok                Adatkezelés célja

Vezeték- és keresztnév                   Vásárláshoz a szabályos számla kiállításához és a kapcsolat tartáshoz

E-mail cím                                       Rendelés visszaigazolása, kapcsolattartás, szállítás

Telefonszám                                    Számlázással, rendeléssel vagy szállítással kapcsolatos egyeztetések, kapcsolattartás

Számlázási név, cím                         Számviteli törvények megfelelő számla kiállítása, házhoz szállítás lehetővé tétele

Felhasználói név                              Felhasználói fiók létrehozás, regisztráció lehetővé tétele, gyorsabb könnyebb rendelés lehetővé tétele

Jelszó                                              Felhasználói fiókba történő belépés biztonságossá tétele

A vásárlás/regisztráció időpontja                  Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cím                Technikai művelet végrehajtása.

Lehetőség van arra, hogy hogy Facebook, vagy Google+ profiljával regisztráljon. Ebben az esetben webáruházunk fentieken túl kezelheti még az ön profilnevét, profil URL-jét, profil azonosítóját, profilképét, e-mail címét, megadott lakcímét, megadott nem, születésnap, bemutatkozás és weboldal URL.

Ezeknek segítségével, ön bármikor újra be tud lépni webáruházunkban létrehozott személyes profiljába és könnyedén a korábban elmentett adatokkal tud rendelést leadni, ezzel meggyorsítva a rendelés menetét.

A személyes adatok tárolásának, megőrzésének ideje rendelés illetve regisztráció során visszavonásig tart, kivéve a számlázáshoz szükséges adatokat, melyek megőrzésére a számviteli törvény vonatkoznak.
 

Hírlevél feliratkozás esetén gyűjtött adatok!

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat                     Az adatkezelés célja
Név, e-mail cím.                     Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
A feliratkozás időpontja          Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím        Technikai művelet végrehajtása.

 

Amennyiben Ön feliratkozik hírlevél szolgáltatásunkra, hozzájárul ahhoz, hogy a szükséges rendszerüzeneteken felül további hírleveleket küldjünk webáruházunkat érintő eseményekről, cikkekről, blogbejegyzésekről, aktuális információkról illetve marketing céllal akciókról új termékeinkről és egyéb ajánlatokról. Hírlevél küldéshez kizárólag a szükséges adatokat gyűjtjük be és csak az ön hozzájárulásával tároljuk.

Hírlevelet kizárólag előzetes hozzájárulása és a szükséges adatok megadását követően küldünk. A hírlevelek küldését bármikor, azonnali hatállyal megszüntetheti. Mind a hírlevelekben található leiratkozó linkeken, mind ügyfélszolgálatunkon keresztül e-mailben, postai úton illetve telefonon is megteheti. A www.bebeautiful.hu webáruház nem küld kéretlen üzenetet. Az adatkezelés visszavonásig tart, ezért amennyiben azt tapasztalja, hogy olyan leveleket kap tőlünk, amire nem tart igényt, leiratkozását követően az összes személyes adatát töröljük hírlevél listánkról és nem keressük meg további reklámüzenetekkel.

Az adatokat harmadik fél részére, csak az Ön előzetes hozzájárulásával adjuk ki!


Közösségi oldalak használata esetén gyűjtött adatok

A közösségi oldalak használatával többféle módon is kapcsolódik webáruházunkhoz. A regisztrációval kapcsolatos adatgyűjtésről megtalál minden információt a webáruház működtetéséhez kapcsolódóan.

A Facebook, Instagramm, Google+ Pinterest, Twitter, Youtube és egyéb közösségi oldalakon a webáruház illetve egyes termékeinek, akcióinak, tartalmainak megosztása, lájkgyűjtése és népszerűsítése történik.

Amennyiben Ön regisztrált felhasználó, a regisztrált neve, illetve a nyilvános profilban elérhető személyes adatai kerülnek webáruházunk által felhasználásra.

Az adatok kezeléséről, eredetéről, átadásáról és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tud tájékozódni. Az adatok kezelése az adott közösségi oldal felületén történik, ezért a beállításokat, az adatok módosítását és törlését az adott közösségi oldal szabályozásának megfelelően tudja végrehajtani.
 

Adatfeldolgozó Partnerek/ Kinek adjuk tovább az adatokat! Milyen adatokat!

Tárhely-szolgáltató

A webáruház üzemeltetése a tárhely-szolgáltató által működtetett felületen keresztül történik, így az ön által megadott valamennyi személyes adat is itt kerül tárolásra.

A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: 
info@shoprenter.hu, https://support.shoprenter.hu/hc/hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: 
www.shoprenter.hu


Az adatkezelés az Ön törlési kérelméig tart, illetve a BA-FOOD Kft. és a tárhely-szolgáltató közt fennálló szerződés megszűnéséig tart.

Szállítás

Csomag szállítás esetén tovább adott adatok a szállításhoz és kapcsolat tartáshoz szükséges információk:
Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés a csomag kézbesítéséig tart.

FoxPost Zrt.  - futárszolgálat, FoxPost csomagautomaták 
Cím: 3200 Gyöngyös, Batsányi János u. 9.
Bővebb információ: 
http://www.foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Bővebb információ: 
https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

Számlázás, Könyvelés

Az Ön részére kiállított számla adatait számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni.
Ebben az esetben a számlázási név, számlázási cím, adószám, e-mail cím és egyéb számlázáshoz szükséges adatok kerülnek átadásra.

KBOSS.hu Kft. - számlázó rendszer
Cím, levelezési cím: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b
Internetes elérhetősége: 
https://www.szamlazz.hu/szamla/kapcsolat
Adatkezelési tájékoztató: 
https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Hírlevél feliratkozás és küldés

Amennyiben feliratkozik hírlevél szolgáltatásunkra, hírlevél feliratkoztató és hírlevélküldő szolgáltató cég a következő adatait kapja meg feliratkozás során: keresztnév, e-mail cím.

Ezeket az adatokat kizárólag hírlevél küldésre fogjuk felhasználni és bármikor visszavonhatja hozzájárulását, akár a hírlevélben található leiratkozó linken, akár ügyfélszolgálatunkon keresztül, kár írásban, akár telefonon.

Bithuszárok Bt. - Listamester levelezési rendszer, hírlevélküldés
Cím: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Internetes elérhetőség: 
https://listamester.hu/kapcsolat.php 
Adatkezelési tájékoztató: 
https://listamester.hu/felhasznalasi-feltetelek.php

Webshop Marketing Kft. - Optimonk – popup hírlevél feliratkozás
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Internetes elérhetőség:  
www.optimonk.hu
Adatkezelési tájékoztató:
http://www.optimonk.hu/adatvedelmi_nyilatkozat.pdf

ShopRenter.hu Kft. – tárhely-szolgáltató
Címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
E-mail címe: 
info@shoprenter.hu, https://support.shoprenter.hu/hc/hu
Weboldala: 
www.shoprenter.hu


Cookie-k/sütik kezelése, adattovábbítás reklám és közösségi oldalak részére

Google Ireland Limited; Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország;
adatvédelmi feltételei: 

www.google.de/policies/privacy/

Pinterest-Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország
Adatkezelési tájékoztató: 

https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

 

Facebook Ireland Limited; 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írország
adatvédelmi feltételei:

https://facebook.com/about/privacy

Cookies/Sütik kezelése

Webáruházunk cookie-kat, magyarul sütiket használ, melyek olyan rövid adatfájlok, amiket a weboldalunk helyez el az Ön számítógépén megkönnyítve ezzel a honlap használatát, egyes beállítások elmentését és segít összegyűjteni a látogatóra vonatkozó statisztikai adatokat. Ezek a statisztikák nem tartalmazna személyes adatokat, így ezek alapján nem lehet a látogató személyét beazonosítani. Kizárólag a látogató viselkedésére és érdeklődésére vonatkozó statisztikákat gyűjt. A Cookie.k olyan egyedi azonosítók (pl. számsorok), amiket céljuktól függően rövidebb hosszabb ideig tárol az eszköz.

A Cookie-kat több csoportba lehet sorolni, ezek közül a biztonsági cookie-k, a jelszóval védett munkamenet cookie-k és a bevásárlókosárhoz nyilvántartásához szükséges cookie-k előzetes hozzájárulás nélkül használhatóak, hiszen feltétlen szükségesek a webáruház működéséhez.

A kezelt adatok ebben az esetben: egyedi azonosító, dátum.

Amikor először belép weboldalunkra, jóvá kell hagynia, hogy milyen cookie-k használatát engedélyezi webáruházunkban.

Két típusú Cookie-t használunk a „Szükséges cookei-t” és „Marketing célú cookie-t”

Ez utóbbi fokozza felhasználói élményt, illetve segít, hogy az érdeklődési körének megfelelő reklámokat és termékeket jeleníthessünk meg önnek!
Jóváhagyásáig nem helyez el cookie-kat webáruházunk, viszont a webáruház bizonyos funkciói nem működnek a „Szüksége cookie-k” engedélyezése nélkül!

A cookie hozzájárulását utólag a böngészőkben és közösségi oldalakon is le lehet tiltani, lehet törölni, illetve beállítani igényeinek megfelelően.  A nevek melletti linkeken megtalálhatóak a cookei-k beállításai.

Google: https://policies.google.com/technologies/cookies

Facebook: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Safari (iOS rendszerek): https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Az oldalon elhelyezett megosztás gombok (Facebook, Pinterest, Google) és beágyazott tartalmak is helyezhetnek el cookie-kat a gépén.

Google Analytics használata

Webáruházunk használja a Google Analytics alkalmazást, ami (a Google Inc. (“Google”) látogatás elemző szolgáltatása. A software automatikusan kisméretű, egyes esetekben személyes adatait tartalmazó cookie-kat helyez el a gépén, amiket a készülékére mentenek, ezzel elősegítve az Ön által látogatott weboldal használatának elemzését.

A Google Analytics nem használ személyes adatokat, az adat továbbítás anonimizálva történik, a Google USA-ban található szervereinek egyikére, ahol tárolja az adatokat. A továbbított adatok nem kapcsolhatóak össze közvetlenül önnel.

Amikor először belép oldalunkra, lehetősége van beállítani, hogy milyen cookie-k használatát engedélyezi.

Amennyiben nem szeretné, hogy a cookie-k tárolásra kerüljenek, a böngészője beállításával megakadályozhatja ezt. Azonban ebben az esetben a honlap nem minden funkciója fog teljes körűen működni.

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics bármelyik oldalon gyűjtsön önről adatokat, az alábbi linken található bővítmény használatával meg tudja akadályozni ezt.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Adatok:
Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA

 

Google AdWords használata

Webáruházunkban használjuk a Goog AdWords programját, ami a googl kereső reklám programja. E mellett használjuk a Google konverziókövető, elemző szolgáltatását.

Abban az esetben, ha önt Google-hirdetésen keresztül érünk el akkor a konverziókövetés érdekében egy Cookie kerül elhelyezésre a gépén. A cookie-k adattovábbítása anonimizált, nem tartalmaz személyes adatokat, így ön nem azonosítható ezek alapján.

Amikor ön a weblapokat böngészi látható, hogy melyik hirdetésre kattintva jutott el oldalunkra. A konverziókövető cookie-k használatával a AdWords szolgáltatásán keresztül konverziós statisztikákat kapunk, ami segít követnünk a hirdetésünkre kattintó és a konverzió követő címkével ellátott jutó felhasználók számáról.

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google AdWords a konverzió követéshez gyűjtsön önről adatokat, ön a böngészőjében le tudja tiltani a cookie-k használatát. Így meg tudja akadályozni, hogy a jövőben szerepeljen a konverziókövetési statisztikákban.

A Google adatvédelmi nyilatkozatát az alábbi linken érheti el:
 Adatok:
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

Érintett jogai

Az érintett hozzáférési joga:

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és rendeletben szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.
 

A helyesbítéshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)  Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 

Az adathordozhatósághoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a önre vonatkozó, ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta
 

A tiltakozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén:

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely önre nézve joghatással járna vagy önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
 

Intézkedés határideje:

A fenti kérelmek beérkezését követően cégünk a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja önt kérelme ügyében a meghozott intézkedésekről.

Abban az esetben, ha az intézkedések meghozatala több időt vesz igénybe, cégünk 30 napon belül a határidőt előzetes írásbeli tájékoztatást követően további 60 nappal meghosszabbíthatja.

Amennyiben cégünk nem tesz intézkedéseket kérelme nyomán, tájékoztatja Önt 30 napon belül az intézkedés elmaradásának okairól, illetve a panasznyújtási felügyeleti hatóság elérhetőségéről és vitás esetben élhet bíróági jogorvoslati jogával.

 

Jogos érdek megnevezése

Amikor Ön nálunk vásárolt a megadott kapcsolattartási adatait és rendelési adatait jogos érdekünk alapján (az Ön beleegyezése nélkül) megőrizhetjük belső nyilvántartásunk, jogaink védelme és ellenőrzés céljából.

Továbbá jogos érdekeink alapján kezeljük kapcsolattartási és rendelésével kapcsolatos adatait beállításait és azonosítóit a következő céllal:
Szolgálattásaink minőségének javításához szükséges információk beszerzése, elégedettség felmérése. Ebben az esetben jogos érdekünk az, hogy emeljük az önnek nyújtott szolgáltatások minőségét.

Az e-mail cím vásárlói elégedettség-felmérés céljából, közvetlen üzletszerzési céllal történő felhasználása és adattovábbítása:

A vásárlók e-mail címének tárolására az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) adatfeldolgozó megbízással rendelkezik a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából. Az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe az Árukereső részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett.


Az ön vásárlásaiból következtetve, küldhetünk önnek a megrendelt termékekkel kapcsolatos tájékoztató levelet, mely jogos érdekünk.
Amennyiben feliratkozott hírlevelünkre, a leveleink megnyitását és az azokból történő átkattintásokat webáruházunkba, jogos érdekeik miatt nyomon követjük, hogy minél személyre szabottabb ajánlatokat és üzeneteket tudjunk küldeni önnek. Célunk, hogy az ön számára minél érdekesebb, hasznosabb és személyre szabottabb üzeneteket küldjünk, a megadott elérhetőségein keresztül. Jogos érdekünk ez esetben termékeink és szolgáltatásunk hatékony reklámozása.

Jogos érdekünk továbbá a BA-FOOD Kft. működésének évei alatt kialakult üzleti, partneri kapcsolataink során, a kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolati adatok és üzleti levelezések, üzenetváltások megőrzése, azoknak bizalmas kezelése.

 

Adatkezelés, adatbiztonság

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Adatvédelmi incidens bejelentése hatóságnak

1)   Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

(2)   Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

(3)   Az (1) bekezdésben említett bejelentésben legalább:

a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(4)   Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

(5)   Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek való megfelelést.

Adatvédelmi incidensről tájékoztatás

(1)   Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

(2)   Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

(3)   Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

(4)   Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.

Vásárlói, felhasználói panasz esetén

Amennyiben ön a webáruházban vásárol és minőségi kifogással szeretne élni, vagy panaszt tenni, esetleg szeretné személyes adataihoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát kérni, továbbá az adatkezelések ellen tiltakozni azt megteheti webáruházunk bármelyik elérhetőségén írásban.

e-mail: info@bebeautiful.hu
telefon: +36-70-617-18-97
levelezési cím: 1171 Budapest, Göcsej u. 13.

Panaszkezelésnél az alábbi személyesadatait tároljuk és kezeljük:

Személyes adat                 Az adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnév      Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail cím                         Kapcsolattartás.
Telefonszám                      Kapcsolattartás.
Számlázási név és cím      Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően (1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7)) panasz esetén 5 évig őrizzük meg. A kifogásról jegyzőkönyvet veszünk fel.

Panasztételi lehetőség

Személyes adatait körültekintően kezeljük Amennyiben mégis kérdése merülne fel, vagy elégedettlen lenne az adatvédelmi intézkedéseinkkel az alábbi elérhetőségeken tud elérni minket:
e-mail cím:
toth.orsolya@bebeautiful.hu
telefon: +36-70-617-18-97
levelezési cím: 1171 Budapest, Göcsej u. 13.

Ha úgy érzi, hogy jogai sérültek, jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu


Az adatvédelmi tájékoztató irányadó jogszabályok

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

 

Az információk tulajdonjoga 

Kijelentjük, hogy a BA-FOOD Kft. birtokolja az oldalainkon található információkat. A www.bebeautiful.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. 

 

Árukereső.hu